Odszkodowania komunikacyjne

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszam dwa linki do moich artykułów w języku polskim zawierające informacje poświęconych dochodzeniu odszkodowania z wypadków samochodowych na terenie Niemiec

artykuł nr.1

artykuł nr. 2

Odszkodowania przysługujące leasingobiorcom oraz leasingodawcom pojazdów z wypadków samochodowych w Niemczech.

Roszczenia leasingobiorcy

W odróżnieniu od właściciela pojazdu leasingobiorcy przysługują następujące ograniczone roszczenia o charakterze odszkodowawczym, związane z prawem leasingobiorcy do używania samochodu:

 • odszkodowanie za niemożliwość korzystania z pojazdu (Nutzungsausfallschaden)
 • koszty wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy lub w wypadku szkody całkowitej na czas niezbędny do zawarcia nastepnej umowy leasingowej lub bezpośredniego nabycia pojazdu
  Uwaga: Warunki umowy leasingowej mogą zawierać regulację w sprawie tzw. przelewu na zabezpieczenie (Sicherungsabtretung) na rzecz leasingodawcy roszczeń leasingobiorcy z tytułu odszkodowanie za niekorzystnie z pojazdu lub kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.
 • utracone korzyści (tzw. entgangener Gewinn) w związku z okolicznością, że leasingobiorca nie mógł korzystać z uszkodzonego pojazdu.
 • zwrot kosztów sporządzenia opinii przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę
 • pokrycie kosztów doradztwa prawnego przez niemieckiego adwokata związane z załatwieniem sprawy odszkodowania z ubezpieczalnią sprawcy (pojazdu)
 • zwrot kosztów finasowania tzw. dodatkowych kosztów powstałych w zawiązku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy leasingowej (Finanzierungskosten des Ablösebtrages)
  Leasingobiorca może żadać jedynie zwrotu kosztów kredytu operacyjnego na sfinasowanie opłaty dodatkowej w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy leasingowej.
 • Uwaga:Na podstawie umowy leasingowej leasingodbiorcy może dodatkowo przysługugiwać roszczenie o dochodzenie zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu do wartości tzw. szkody całkowitej. W takim wypadku trzeba będzie przedstawić ubezpieczalni sprawcy dowód na mozliwość dochodzenia przez leasingobiorcę kosztów naprawy poprzez przedstawienie warunków umowy leasigowej. Wystarczającym jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez leasingodawcę (najlepiej sporządzone w miare moliwości w języku niemieckim lub angielskim).W razie dochodzenia bezpośredniego kosztów naprawy przez leasingobiorcę, bardzo często warunki umów firm leasingowych zawierają po stronie leasingobiorcy obowiązek dokonania naprawy wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) uszkodzonego pojazdu.Leasingobiorca jest również zobowiązany do niezwłocznego poinformowania leasingodawcy o powstałej szkodzie wypadkowej.W wypadku niewystępowania szkody całkowitej pojazdu, gdy koszty rynkowe nabycia pojazdu wg. wartości sprzed wypadku (tzw. Wiederbeschaffungswert) przewyższają koszty naprawy uszkodzonego pojazdu o 60 %, leasingobiory przysługuje często prawo wyboru czy decyduje się na dokonanie naprawy czy też korzysta z mozliwości wypowiedzenia umowy leasingowej.W takim wypadku przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy leasingowej bez zachowania okresu wypowiedzenia (außerordentliche Kündigung).
 • zwrot bądź pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów na język niemiecki (np. zaświadczeń o scedowaniu praw do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych)
 • Roszczenia leasingodawcy pojazdu
  Leasingodawcy przysługują następujące roszczenia odszkodowawcze:
 • zwrot faktycznych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu lub kosztów naprawy wg. kosztorysu lub opinii rzeczoznawcy, o ile prawo do dochodzenia tych kosztów nie zostało scedowane na leasingobiorcę.
 • W wypadku tzw. szkody całkowitej (Totalschaden) leasingodawca ma prawo żądać wypłaty odszkodowania odpowiadającego wartości różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku a oszacowaną jego wartością po wypadku. Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub w razie ekonomicznej nieopłacalności naprawy pojazdu, wówczas, jeżeli oszacowane koszty naprawy pojazdu przewyższają wartość rynkową pojazdu sprzed wypadku.
 • rekompensata utraconej wartość handlowej pojazdu w związku z uszkodzeniami (tzw. merkantiler Minderwert).
 • zwrot koszty sporządzenia opinii przez biegłego rzeczoznawcę oraz pokrycie kosztów doradztwa prawnego przez niemieckiego adwokata związane z załatwieniem sprawy odszkodowania z ubezpieczalnią sprawcy (pojazdu).
 • zwrot bądź pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów
 • Jeżeli chodzi o wyżej podane roszczenia odszkodowawcze dot. szkód rzeczowych oraz wymienionych dodatkowo kosztów, jak np. koszty sporządzenia opinii przez biegłego, koszty zastępstwa prawnego przez niemieckiego adwokata itp. odsyłam do informacji zawartych na stronie
  Link

W wypadku pytań proszę o kontakt pod
roland.myca@kanzlei-myca.de
lub telefonicznie pod numerem
Tel.: + 49 (0) 231 586 928 18 (także w języku polskim).
Fax.: + 49 (0) 231 586 928 181